Golyanovskii Orphanage / Labor Commune Golyanovskaya

Address: Saltykovka Station, Moscow region

The village of Golyanovo in 1990. Photo: www.golyanovo.org

No later than 1929, The Golyanovskii Orphanage was located near Saltykovka Station. By 1932, it was renamed Labor Commune Golyanovskaya.

Dariya Durneva, Anna Margolis