“Leninskie Vskhody” Orphanage for neurotic schoolchildren

Address: 8 Khoromnyi Dead End Street, Moscow

Khoromnyi Dead End Street in 1925. Photo: PastVu

The “Leninskie Vskhody” Ophanage most likely opened in the area between Khoromnyi Dead End Street and Bolshoi Kozlovskii Lane no later than 1921.

Dariya Durneva, Anna Margolis